lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955

Kỷ luật & Văn hóa

VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG

Văn hóa học đường của Vietschool, được xây dựng dựa trên bốn yếu tố: Chủ động – Chân thật – Chính trực – Bao dung. Theo đó:

Chủ động: Chủ động học tập, chủ động làm việc, chủ động vươn lên, không ỉ lại, không bao biện tìm cách đối phó với công việc, với việc học.

Chân thật: Biết được mình là ai, công việc của mình là gì, giá trị mình gây dựng ra sao… và sống đúng với những điều ấy.

Chính trực: Giữ gìn sự ngay thẳng, rõ ràng trong lời nói và hành động, giữ đúng cam kết, giữ đúng kỷ luật, bảo vệ những giá trị mà mình biết là thiện hảo, đúng thật.         

Bao dung: Không sử dụng quan điểm và giá trị cá nhân của mình để bác bỏ quan điểm và giá trị cá nhân của người khác, tôn trọng sự khác biệt.

KỶ LUẬT HỌC ĐƯỜNG

Kỷ luật học đường của Vietschool được xây dựng dựa trên bốn yếu tố: Trách nhiệm – Đúng giờ – Giữ lời – Tôn trọng người khác. Theo đó:

Trách nhiệm: Chủ động hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch học tập của mình, không để vì mình mà ảnh hưởng đến người khác.

Đúng giờ: Đến trường, vào lớp, đi học đúng giờ, đúng hẹn.

Giữ lời: Giữ đúng và thực hiện đúng lời nói của mình.

Tôn trọng người khác: Tôn trọng giá trị, quan điểm, giới tính, văn hóa, tín ngưỡng, nguồn gốc xuất thân, đời sống cá nhân của người khác.