Chương trình Tiểu học - Vietschool - Tin tưởng - Tự hào

lienhe@vietschool.edu.vn

0969.336.955 (TS) - 024.3201.7755 (VP)

Chương trình Tiểu học

Chương trình Chính quy (Hệ Việt)

Chương trình Chính quy (Hệ Việt) của Vietschool được xây dựng dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia, và bổ sung thêm các chương trình giáo dục bổ trợ, chương trình giáo dục bản sắc của Vietschool, nhằm hiện thực hóa được Triết lý giáo dục và Giá trị cốt lõi của Nhà trường, hướng tới mục tiêu tạo ra những thế hệ học sinh không chỉ xuất sắc về năng lực và học thuật, mà còn tự tin hội nhập, tự hào nguồn cội.

Chương trình chính quy của Vietschool được xây dựng theo hướng cập nhật, hiện đại và bản sắc. Cụ thể gồm:

  • Toán – Tiếng Việt
  • Tiếng Anh / English
  • ICT
  • Thể chất – Nghệ thuật – Lối sống
  • Tìm hiểu Văn hóa Việt
  • Chương trình Vietskills

Hình 1: Cấu trúc chương trình giáo dục Hệ Việt.

Chương trình song ngữ (Hệ Mỹ)

Chương trình Song ngữ của Vietschool được thiết kế dành cho các học sinh có định hướng du học. Buổi sáng các em học Chương trình Chính quy (rút gọn) bằng tiếng Việt, buổi chiều học các môn English (Tiếng Anh), Math (Toán), Sciences (Khoa học) bằng tiếng Anh theo chuẩn giáo dục của Hoa Kỳ.
Cụ thể: Chương trình Giáo dục môn English và Math được xây dựng trên cơ sở “Common Core State Standards ” (CCSS, Chuẩn kiến thức cốt lõi chung); Chương trình Giáo dục môn Sciences được xây dựng dựa trên cơ sở “Next Generation Science Standards” (NGSS, Chuẩn Khoa học cho thế hệ kế tiếp”) của Hoa Kỳ.
Một cách tổng quan, Chương trình Song ngữ (Hệ Mỹ) của Vietschool bao gồm các nội dung sau:
1. Chương trình Quốc gia (rút gọn);
2. English, Math & Sciences (CCSS, NGSS);
3. Chương trình Vietskills;
4. Tìm hiểu Văn hóa Việt;
5. ICT;
6. Thể chất – Nghệ thuật – Lối sống.
Chương trình song ngữ của Vietschool được xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu của cả Chương trình Giáo dục Quốc gia của Việt Nam và chương trình giáo dục các môn English, Math, Sciences và theo chuẩn CCSS và NGSS của Mỹ. Phân bổ chương trình song ngữ được trình bày trong giản đồ bên dưới.

Hình 2: Cấu trúc chương trình giáo dục Hệ Mỹ.