Tứ cú vô danh v2.02

Mỗi người có một hướng để đi

Một nơi để về một người để nhớ

Đâu như ta suốt nửa đời trăn trở

Chưa biết đường về, tìm mãi hướng đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.