Tìm số chẵn

dainganxanh Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Nhập số phần tử (n), chương trình sẽ sinh ra một dãy số từ 1 đến n sau đó click vào chú mèo sẽ tìm được các số chẵn trong dãy số đã có.

dainganxanh Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Làm việc với kiểu mảng, danh sách. Hiểu các khái niệm:
Vòng lặp có xác định số lần lặp lại;
Gán & xóa giá trị cho phần tử trong mảng;
Thêm và xóa phần tử của mảng.

1 Answers
Best Answer
dainganxanh Nhân viên trả lời 10 tháng trước